Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí transfer
.info.vn
160.000 đ
190.000 đ
+
.pro.vn
160.000 đ
190.000 đ
+
.int.vn
160.000 đ
190.000 đ
+
.hanoi.vn
160.000 đ
190.000 đ
+
.org.vn
160.000 đ
190.000 đ
+
.edu.vn
160.000 đ
190.000 đ
+
.biz.vn
295.000 đ
335.000 đ
+
.vn
295.000 đ
455.000 đ
+
.com.vn
295.000 đ
335.000 đ
+
.net.vn
295.000 đ
335.000 đ
+
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí transfer
.info
280.000 đ
310.000 đ
250.000 đ
+
.biz
260.000 đ
290.000 đ
230.000 đ
+
.tv
800.000 đ
860.000 đ
770.000 đ
+
.co
720.000 đ
760.000 đ
690.000 đ
+
.asia
350.000 đ
370.000 đ
320.000 đ
+
.mobi
400.000 đ
430.000 đ
370.000 đ
+
.org
250.000 đ
280.000 đ
220.000 đ
+
.com
230.000 đ
260.000 đ
200.000 đ
+
.us
220.000 đ
230.000 đ
190.000 đ
+
.net
240.000 đ
290.000 đ
210.000 đ
+