Cloud Server

  • Quản trị, Cài đặt và hỗ trợ miễn phí
  • Sử dụng tài nguyên vượt giới hạn
  • Băng thông không giới hạn
  • Cài đặt miễn phí
  • Control Panel: Plesk 12
  • Sao lưu dự phòng
  • Control Panel
  • IP riêng
  • Hệ thống lưu trữ Cloud + SSD