Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí transfer
.info.vn
200.000 đ
200.000 đ
+
.pro.vn
200.000 đ
200.000 đ
+
.int.vn
200.000 đ
200.000 đ
+
.hanoi.vn
200.000 đ
200.000 đ
+
.org.vn
200.000 đ
200.000 đ
+
.edu.vn
200.000 đ
200.000 đ
+
.biz.vn
350.000 đ
350.000 đ
+
.vn
350.000 đ
480.000 đ
+
.com.vn
350.000 đ
350.000 đ
+
.net.vn
350.000 đ
350.000 đ
+
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí transfer
.info
240.000 đ
.biz
270.000 đ
.tv
770.000 đ
.mobi
390.000 đ
.asia
330.000 đ
.mobi
390.000 đ
.org
260.000 đ
.com
278.000 đ
190.000 đ
+
.us
210.000 đ
+
.net
240.000 đ
+